Lidt om foreningen

Bebyggelsen

  • Bebyggelsen består af 20 boliger, samt et fælleshus
  • Størrelsen varierer fra ca. 65 – 109 km2
  • Boligerne er enten i forskudt plan eller 1 1½ plan
  • Der er en bestyrelse og der holdes generalforsamling hvert år
  • Selve administrationen varetages af os selv i samarbejde med revisor

Hvad betyder det at bo i andelsbolig

Har man valgt andelsboligformen har man nok “købt” sin bolig, men man har samtidig valgt at indgå i et forpligtende fællesskab.
Dette fællesskab er af såvel økonomisk som arbejdsmæssig art, og det indebærer, at man i visse situationer underlægges beslutninger truffet af fællesskabet. Det forventes naturligvis, at man deltager i beslutningsprocessen og overholder trufne beslutninger.

Økonomisk set har man købt en andel af hele bebyggelsen med brugsret til den bolig, man skal bo i. Man har ligeledes forpligtet sig til at bidrage til de udgifter, der er forbundet med at vedligeholde bebyggelsen og fællesarealerne. Ligeledes kan man pålægges økonomiske forpligtelser, hvis der af fællesskabet besluttes initiativer, der har økonomiske konsekvenser.

Beboerne i “Klinten” har hidtil haft den opfattelse, at vi for at spare gerne selv vil lave så meget som muligt af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Det betyder naturligvis, at alle har en forpligtelse til at medvirke. Det gør vi efter evne og muligheder. Men det principielle er, at alle skal være med. Unddragelse herfra giver selvsagt en dårlig stemning til skade for fællesskabet.

Ved køb af en andel medfølger en gul mappe med en række nyttige oplysninger om bebyggelsen, herunder vedligeholdelse.

Den enkelte andelshaver har ansvaret for vedligeholdelse af egen bolig ud fra de retningslinjer, fællesskabet fastsætter.

Ligeledes påhviler det andelshaveren at vedligeholde faste installationer såsom gasfyr, komfur, køleskab og fryser.

Fællesskabet forsikrer bebyggelsen.

Endvidere betales renovation og el til udendørs belysning af fællesskabet.

Hver andelshaver sørger selv for forsikring af indbo m.v., dog er glas- og kummeskader omfattet af bebyggelsens fælles forsikring. Skader under denne meddeles til bestyrelsen, som underretter forsikringsselskabet.

Vi har lavet en lille folder. Her står nedenstående.


Organisering af “Klinten”

A.    Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert år i 2. kvartal. Bestemmelser om ordinær og ekstraordinær generalforsamling fremgår af vedtægterne.

B.    Bestyrelsen.
Bestyrelsen på 5 personer er ansvarlig for udførelse af fælles beslutninger og arbejder ud fra de rammer, som generalforsamlingen eller fællesmøder afstikker. Det forventes og respekteres, at bestyrelsen har en særlig forpligtelse til at påse, at aftaler overholdes og påtale, hvis dette ikke er tilfældet.
Som tidligere nævnt rådgiver og vejleder bestyrelsen i nødvendigt omfang, men det kan naturligvis ikke forventes, at bestyrelsen udfører det arbejde, der påhviler den enkelte andelshaver eller har en viceværtfunktion.
Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes mødereferat til alle boliger.

C.    Fællesmøder
Der holdes fællesmøder efter behov. Møderne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Alle beboere kan bede om optagelse af punkter til dagsorden.
På fællesmøder fremdrages forhold fra dagligdagen, som ønskes meddelt eller diskuteret. Et fællesmøde kan kun træffe bindende beslutninger, hvis det af den udsendte dagsorden fremgår, at der ønskes truffet en beslutning.
Der udsendes referat af fællesmøderne til alle boliger.

D.    Fællesarrangementer
Fra tid til anden afholdes fester for bebyggelsen. Som eksempler kan nævnes Sct. Hans fest, høstfest og nytårsfest.

E.    Fællesarbejder
De bygninger og arealer, andelsboligforeningen ejer, skal naturligvis vedligeholdes.
Af større opgaver kan nævnes græsarealer, der skal slås i væksttiden.
Bebyggelsens træværk skal vedligeholdes med maling.
Fælleshuset og inventar heri skal efterses og vedligeholdes.
Generelt skal området vedligeholdes på en sådan måde, at bebyggelsen fremtræder på en pæn og ordentlig måde.
Bestyrelsen eller de nedsatte udvalg fastsætter retningslinjer for deltagelse i fællesarbejder.

F.    Udvalg
Af praktiske grunde nedsættes udvalg til at have ansvaret for, at bestemte opgaver udføres. Det betyder selvfølgelig ikke, at et udvalg skal klare alle opgaver selv, men at udvalget sørger for, at det nødvendige fællesarbejde bliver udført.

G.    Dyrehold
Det er tilladt at holde kæledyr i bebyggelsen. Det forventes naturligvis, at dyrene er under opsyn og ikke færdes til gene for beboerne. Det er til enhver tid ejernes forpligtelse at fjerne dyrenes evt. efterladenskaber.

H.    Fælleshuset
Fælleshuset kan benyttes af beboerne. Endvidere kan beboere afholde sammenkomster for nære relationer i fælleshuset. I sådanne tilfælde har pågældende beboer det fulde låneansvar for huset.
Fælleshuset kan kun i helt særlige tilfælde udlejes til udenforstående.
Der indbetales et gebyr på 100 kr. til kassereren for lån af huset. Disse penge går til forbrugsstoffer og ny- og genanskaffelser.

I.    Erhvervsudøvelse
I henhold til lovgivningen er det ikke tilladt at drive egentlig erhvervsvirksomhed i støttet byggeri.
Det kan dog tillades, at beboerne i mindre omfang udøver en virksomhed, når den ikke medfører nogen form for gener for de øvrige beboere, eksempelvis støj eller optagelse af parkeringspladser. Der må ikke anvendes nogen form for skiltning i forbindelse med bierhvervet.

J.    Bygningsændringer
Udvendig bygningsændringer skal respektere de til enhver tid værende myndighedskrav. Omkostninger forbundet med at undersøge disse eller indhente tilladelser påhviler den bolig, der ønsker bygningsændringer.
Ændringer skal tilpasses den øvrige bebyggelse, således at byggeriet bevarer sit helhedspræg.
Ændringer må ikke være til gene for naboerne.
Ansøgning om ændringer forelægges bestyrelsen, der har pligt til at høre de nærmeste naboer forud for en afgørelse træffes.

K.    Vedligeholdelsesforpligtelse
Den enkelte andelshaver er forpligtet til at vedligeholde boligen indvendigt. Det skal sikres, at boligen har en standard, som står i fornuftigt forhold til dens alder.
Vedligeholdelsen omfatter maling, fernisering og tapetsering. Endvidere er det den enkelte andelshavers forpligtelse at vedligeholde komfur, køleskab/fryser samt gasfyr. Såfremt gasfyret skal udskiftes, afholdes denne udgift dog af foreningen, ligesom foreningen har tegnet fælles serviceaftale med VVS firma.
Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler skal foretages af autoriseret installatør og er for andelshaverens egen regning.